ابزارهای اندازهگیری متغیرها، شاخصهای پایایی و روایی آنها و روش اجرا پرداخته شده است. و در پایان روشهای آماری تجزیه و تحلیل دادهها معرفی شدهاند تا مسیر دقیق فرآیند تحقیق تا حصول نتایج به خوبی پیگیری گردد.

3- 2- روش پژوهش
پژوهش حاضر، با توجه به اهداف و فرضیههای آن، یک پژوهش آزمایشی است. نگارهی این طرح در این پژوهش به صورت زیر است.
E T2 X 1 T1
C T1 – T2

3- 3- جامعه آماری
جامعۀ آماری این پژوهش شامل آن دسته از کارکنان زن ادارات آموزش وپرورش و بهداشت شهرستان اسلام آباد غرب می باشد که همسر آنان نیز شاغل بوده وحداکثر 5 سال از ازدواج آنها گدشته است.
3- 4- حجم نمونه و روش نمونهگیری
در این پژوهش به دو گروه آزمودنی از زنان شاغل، یک گروه آزمایش و یک گروه گواه نیاز بود. پژوهش حاضر از پژوهشهای آزمایشی است و متخصصان برای این پژوهشها حداقل نمونه در هر گروه را 15 نفر پیشنهاد کردهاند (کوهن و مانیون، 2000)، اما با توجه به اینکه تعداد 24 نفر حاضر به شرکت در مطالعه شدند، بنابراین، حجم نمونه، مبتنی بر پیشنهاد روششناسان و شواهد تجربی برای هر گروه 12 نفر و در مجموع 24 نفر در نظر گرفته شد.
برای انتخاب نمونه نیز از روش نمونهگیری تصادفی استفاده شد، به گونهای که 24 نفر از بین کارکنان زن ادارات آموزش وپرورش و بهداشت شهرستان اسلام آباد غرب که همسر آنان نیز شاغل بوده وحداکثر 5 سال از ازدواج آنها گدشته بود به صورت تصادفی انتخاب شده و در هر یک از گروههای آزمایش و گواه تعداد 12 نفر به تصادف جایگزین گردیدند.
جدول 3- 1: توزیع فراوانی و حجم نمونه به تفکیک گروهها
گروهها
تعداد
درصد
گروه آزمایش
12
50%
گروه کنترل
12
50%
جمع کل
24
100%

3- 5- ابزار پژوهش
3- 5- 1- پرسشنامۀ جمعیتشناختی132
این پرسشنامه توسط پژوهشگر تدوین شده و اطلاعاتی نظیر سن، سطح تحصیلات، وضعیت اقتصادی- اجتماعی و … را در بر میگیرد.
3- 5- 2- پرسشنامه سازگاری زناشویی (MAT) : این مقیاس که در سال 1959 بوسیله لاک و والاس تدوین شده است، یک پرسشنامه خود گزارش دهی کوتاه است که به منظور اندازه گیری کیفیت کنش وری ازدواج طراحی شده است ” ام .ای . تی ” معمولی ترین ابزار اندازه گیری بکار برده شده در این زمینه است. این پرسشنامه حاوی 15 ماده است که نشان می دهد تا چه حد پاسخ دهنده با همسرخود در خصوص تعدادی از فعالیت هایی که در سازگاری زناشویی نقش بنیادین دارند، موافق است. مقیاس بایستی بوسیله هر یک از زوج ها به طور جداگانه تکمیل شود بدین ترتیب امکان اندازه گیری کلی سازگاری زناشویی برپایه ” ادراک بین خودی ” از روابط زناشویی را فراهم می آورد. گستره نمرات MAT می تواند از 2 تا 158 باشد. نمرات پایین نارضایتی و نمرات بالا رضایت را نشان می دهد و میانگین نمرات برای مردان 110 و برای زنان 108 است. نمرات 100 و بالاتر به طور کلی رضایت از ازدواج را نشان می دهد و نمرات پایین تر از 100 نشان دهنده ” تنیدگی در روابط زناشویی” است. میانگین نمرات سازگاری برای یک ” گروه به خوبی سازگار شده ” 9/135 و میانگین نمرات برای یک “گروه ناسازگار ” 1/71 است. آزمون سازگاری زناشویی لاک و والاس در ادبیات روانشناختی به عنوان ابزار معتبر اندازه گیری رضایت از ازدواج شناخته می شود(مظاهری، 1379؛ مؤمن زاده ، 1384).
پایایی و روایی (اعتبار): لاک و والاس (1959) ، کلمن و میلر(1975) و ویس و مارگولین (1977)، معتقدند که آزمون سازگاری زناشویی لاک و والاس در ادبیات روان شناختی به عنوان ابزار معتبر اندازه گیری رضایت از ازدواج شناخته می شود. این آزمون با کاربرد روش دو نیمه کردن ،پایایی و روایی بسیار بالای 90/0 را نشان داده است (لاک و والاس ، 1959؛ به نقل از مؤمن زاده ، 1384). مطالعات مربوط به پایایی و اعتبار این آزمون مثبت بوده اند و اسپانیر(1976، به نقل از اصغری نژاد،1384)،ضریب همسانی درونی 96/0 و اعتبار ملاکی بالایی را برای این مقیاس گزارش می کند. پرسشنامه خود سنجی MAT شاخص های کلی درماندگی زناشویی را تعیین می کند. این ابزار برداشت های ذهنی مربوط به میزان رضایت را بدست می آورد. مزایای این مقیاس ، سادگی اجرا، استواری بالا در طول زمان و هنجارهایی است که به درستی فراهم شده اند. براساس این ویژگی ها از این آزمون به طور مکرر به عنوان وسایل غربال گری در جهت متمایزکردن زوج های راضی و ناراضی استفاده می شود. در تحقیق حاضر، ضرایب پایایی پرسشنامه سازگاری زناشویی با استفاده از روش الفای کرونباخ و تنصیف محاسبه گردید که برای کل مقیاس به ترتیب 86/0 و 83/0 می باشد که بیانگر ضرایب پایایی قابل پرسشنامه مذکوراست.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رایگان دربارهSample، Wt.(g):، Dry

3- 6- روش اجرا
روند اجرای تحقیق به این صورت بود که ابتدا اعضای نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس با گرفتن مجوز از دانشگاه به ادارت آموزش و پرورش و بهداشت اسلامآباد مراجعه شد و پس از بررسیهای لازم توسط مسئولین ذیربط، مجوزهای لازم صادر گردید و با استفاده از گمارش تصادفی، اعضای نمونه در دو گرو

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید