اصلاح می گردد، نقض مکن!
حفظ سنت های
پسندیده

حفظ فرهنگ

هماهنگی

2-7-4- سازماندهی:
در مدیریت، سازماندهی را فرآیندی می دانند که طی آن با تقسیم کار میان افراد و گروه های کاری و ایجاد هماهنگی میان آن ها، برای کسب اهداف تلاش می شود (رضاییان، 1390،273). سازماندهی در حکم فرآیندی است که به صورت پیوسته و مستمر ادامه دارد و حیات سازمانی به اطمینان از وجود ساختاری که اثربخشی وکارآیی را حاصل گرداند، بستگی خواهد داشت http:fig.ir/course/elearning/34-article003.htm1) ).
در واقع سازماندهی شامل وظایفی است که باید اجرا شود، تشخیص کسانی است که باید اجرا کنند، چگونگی گروه بندی وظایف و تعیین کسانی است که باید گزارش بگیرند (فیضی،1383،156). به عبارت دیگر فرآیند سازماندهی شامل سه مرحله زیر است:
1- طراحی و تعریف کارها و فعالیت های ضروری
2- دسته بندی فعالیت ها بر حسب مشاغل و منصب های سازمانی تعریف شده.
3- برقرار رابطه میان مشاغل و منصب های سازمانی، برای کسب اهداف مشترک (رضاییان، 273،1390).
حضرت علی (ع) در عهدنامه، جامعه را دارای طبقات اجتماعی دانسته، هر یک از آن ها را بر اساس نوع کار و چگونگی مسئولیت شان دسته بندی می کند و می فرماید:
” ای مالک! بدان مردم از گروه های مختلف تشکیل یافته اند که هر کدام جز به وسیله دیگری اصلاح و تکمیل نمی شوند. “
از ویژگی های مورد توجه در امر سازماندهی نیروها، مسأله تفویض اختیار است. مدیران برای افزایش اثر بخشی خود در محیط کار و برای این که بتوانند به وظایف مهم و کلیدی خود برسند، باید قسمتی از اختیارات خود را به کارکنان تفویض کنند. امام علی(ع) در این باره می فرماید:
” باید برای هر نوعی از کارها یک رئیس انتخاب کنی! رئیسی که کارهای مهم، وی را درمانده و مغلوب نسازد و. .. “
یکی از اصول سازماندهی و یکی راه های ایجاد هماهنگی بین سطوح مختلف سازمان، رعایت اصل سلسله مراتب فرماندهی است. امام علی(ع) در نامه 13 نهج البلاغه در این باب می فرمایند: ” من مالک اشتر پسر حارث را بر شما و سپاهیانی که تحت امر شما هستند، فرماندهی دادم. گفته او را بشنوید، و از فرمان او اطاعت کنید، او را چون زره و سپر نگهبان خود برگزینید، زیرا که مالک نه سستی به خرج داده و نه دچار لغزش می شود. .. “
در عهدنامه مالک اشتر نیز می فرمایند: ” در این موارد از عفو و گذشت خود آن مقدار به آن ها عطا کن، که دوست داری خداوند از چشم پوشی و عفوش به تو عنایت کند. زیرا تو مافوق آن ها و پیشوایت مافوق تو و خداوند مافوق کسی است که تو را زمامدار قرار داده است! “

شکل 7-4: نمودار محوری سازماندهی

جدول8-4 : مقوله برنامه ریزی
گزاره
برمبنای عهدنامه مالک اشتر مدیریت اسلامی چه وظایفی دارد.
مفهوم
مقوله
مقوله کلی
مقدمه 1- تا مالیات های آن سرزمین را جمع آوری کند با دشمنان آن کشور بجنگد به اصلاح اهل آن همت گمارد و به عمران و آبادی شهرها قصبات و روستاها و قریه های آن بپردازد.

اهداف حکومت

تعیین اهداف بلند
مدت

برنامه ریزی استراتژیک
7-8 2- برای مراجعان خود وقتی مقرر کن که به نیاز آن ها شخصاً رسیدگی کنی!
برگزاری مجالس
عمومی
شناخت وضع موجود
برنامه ریزی استراتژیک و
برنامه ریزی مدیریتی
39- بدان قسمتی از کارهاست که شخصاً باید آنرا انجام دهی و نباید به دیگران واگذار کنی از جمله : پاسخ دادن به کار گزاران دولت. .و برآوردن نیازهای مردم است در همان روز که احتیاجات گزارش می شود.

انجام مسئولیت های
مدیریتی

پاسخگویی و رفع
موانع موجود

برنامه ریزی مدیریتی
48-. ..برای هر کدام از این گروه ها خداوند سهمی مقرر داشته و در کتاب خدا، یا سنت پیامبر که بصورت عهدنزدما محفوظ است این سهم را مشخص و معین ساخته است.
سهم هر یک از
گروههای جامعه
برنامه ریزی مالی و
تنظیم بودجه
برنامه ریزی مدیریتی
7-8 5- خدا را ! خدا را! در مورد طبقه پایین.. قسمتی از بیت المال و قسمتی از غلات خاصه جات اسلامی را در هر محل به آن ها اختصاص ده و بدان..
سهم طبق پایین
جامعه
برنامه ریزی مالی
برنامه ریزی مدیریتی
67- با دانشمندان زیاد به گفتگو بنشین. .این گونه بحث ها و گفتگوها باید درباره اموری باشد که به وسیله آن وضع کشورت را اصلاح می کنی و آنچ ه پیش از تو موجب قوام کار مردم بوده برقرار می گردد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با کلمات کلیدیمالکیت فکری، حقوق مالکیت، حقوق مالکیت فکری، حقوق ایران

بحث ها و گفتگوها

شناخت وضع موجود و رفع موانع موجود

برنامه ریزی استراتژیک و
مدیریتی
79- به هوش باش! کار هر روز را در همان روز انجام ده زیرا هر روز کاری مخصوص به خود دارد.
انجام کارهای روزانه
تدوین برنا مه های
کوتاه مدت
برنامه ریزی عملیاتی
4-12 8-. . و هر امری را در جای خویش و هر کاری را به موقع خود انجام ده!
به موقع بودن کارها
زمانبندی برنامه ها
برنامه ریزی عملیاتی
91-نخست او را به تقوا و ترس از خداوند، ایثار و فداکاری در راه اطاعتش و متابعت از آنچه در کتاب خدا به آن امر شده است. فرمان می دهد.

متابعت از کتاب خدا

تعیین خط مشی ها

برنامه ریزی عملیاتی
5-12 10- بر تو واجب است که همواره
به یاد حکومت های عادلانه پیش از خود باشی همچنین توجه خود را بر روش های خوب یا اثری که از پیامبران رسیده و با فریضه ای که در کتاب خداوند آمده معطوف دار به خطوطی از حکومت که در روش من مشاهده کرده ای اقتدا کن و..

پیروی از خطوط
حکومتی انبیاء و اولیاء

تعیین خط مشی

برنامه ریزی عملیاتی
3-7-4- برنامه ریزی
برنامه ریزی یا طرح ریزی یعنی اندیشیدن از پیش. متخصصین از زوایای متعدد برای برنامه ریزی تعاریف متعددی ارائه کرده اندکه برخی از آن ها از این قرار است:
1-تعیین هدف، یافتن وساختن راه وصول به آن
2-تصمیم گیری در مورد این که چه کارهایی باید انجام گیرد.
3-تجسم و طراحی وضعیت مطلوب درآینده و یافتن و ساختن راه ها و وسایلی که رسیدن به آن را فراهم
کند.
4-طراحی عملیاتی که شیئی یا موضوعی را برمبنای شیوه ای که از پیش تعریف شده، تغییر بدهد. (رضائیان، 1369، 92).
برنامه ریزی، نوعی پدیده ی عینی اجتماعی است و خصوصیت های ویژه خود را دارد. در عین حال، یک رویداد منحصر به فرد نیست که دارای ابتدا و انتهای مشخص باشد بلکه یک فرآیند مستمر و دائمی و منعکس کننده ی تغییرات و در صدد رسیدن به اهداف است. در سازمان های پیچیده ی امروزی، بدون برنامه ریزی های دقیق، امکان ادامه ی حیات نیست و برنامه ریزی، مستلزم آگاهی از فرصت ها و تهدیدهای آتی و پیش بینی شیوه ی مواجهه با آنها است (محمدی، 1385، 73).
برنامه ریزی از وظایف بسیار مهم مدیران است و با سایر وظایف آن ها ارتباطی تنگاتنگ دارد و تحقق اهداف فردی و سازمانی مستلزم برنامه ریزی است. در چندجای عهدنامه امام علی(ع) به برنامه ریزی یا همان طرح ریزی اشاره کرده اند که نشان دهنده ی اهمیت برنامه ریزی در وظایف مدیریت است. به جز متن عهدنامه، احادیث و روایات متعددی از امام علی(ع) موجود است که به اهمیت برنامه ریزی تأکید می کنند. که در این جا به چند مورد از احادیث وارده از امام علی(ع) در باب برنامه ریزی اشاره می شود.
امام علی(ع) می فرمایند: هیچ عقل و درایتی چون عاقبت اندیشی نیست (نهج البلاغه، ترجمه دشتی، حکمت 113).
ودرجای دیگرمی فرمایند: مؤمن باید شبانه روز خود را به سه قسم تقسیم کند: زمانی برای نیایش و عبادت پروردگار، و زمانی برای تأمین هزینه زندگی، و زمانی برای وا داشتن نفس به لذت هایی که حلال و مایه زیبایی است. خردمند را نشاید جز آن که در پی سه چیز حرکت کند: کسب حلال برای تأمین زندگی، یا گام نهادن در راه آخرت، یا به دست آوردن لذت های حلال (نهج البلاغه، ترجمه دشتی، حکمت 390).
در چند جای عهد نامه مالک اشتر نیز، امام به نکاتی سفارش می کنند که نشان دهنده اهمیت و وجوب برنامه ریزی در وظایف مدیریت است:
“بهوش باش! کار هر روز را در همان روز انجام ده! زیرا هر روز کاری مخصوص به خود دارد.”
“از عجله در مورد کارهایی که وقتشان نرسیده، یا سستی در کارهایی که امکان عمل آن فراهم شده، یا لجاجت در اموری که مبهم است، یا سستی در کارها هنگامی که واضح و روشن است بر حذر باش!”
“باید بهترین اوقات و بهترین ساعات عمرت را برای خلوت با خدا با خدا قرار دهی! هر چند اگر نیت خالص داشته باشی، کارهایت عبادت و برای خداست.”

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید