آبی (کمی و کیفی) در مناطق مورد مطالعه می‌گردد.
لذا به منظور جلوگیری از بروز مشکلاتی چون انباشته ‌شدن زیاد رسوبات و کاهش میزان نفوذپذیری خاک در شبکه‌های پخش سیلاب به ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک و دستیابی به اهداف اجرای آن، لازم است اولاً مطالعات دقیق به منظور مکان‌یابی این گونه طرح‌ها، از جمله زمین‌شناسی حوضه، خاک‌شناسی محل پخش سیلاب (بافت، ساختمان، شوری و نفوذپذیری خاک)، مطالعه جریانات زیرزمینی منطقه به منظور شناخت آبخوان مناسب از نظر قابلیت ذخیره و بهره‌برداری، بررسی وضعیت سفره آب زیرزمینی از نظر کیفیت و کمیت، نوع و اندازه رسوبات حمل شده از طریق سیلاب و کیفیت شیمیایی سیلاب انجام گردد.
ثانیاً برای حوضه‌های مشکل‌دار جهت مهار کردن و کاهش رسوب با انجام عملیات زیستی (نهال‌کاری و بوته‌کاری)، ساختمانی از قبیل جوی‌چه و تراس‌بندی و مدیریت در امر استفاده از اراضی به منظور کاهش فرسایش خاک و اصلاح مناطق بالادست با احداث سازه‌های تأخیردهنده از قبیل آب‌بندها، حوضچه‌های رسوبگیر به منظور تثبیت منابع تولید رسوب به ویژه در مجاورت آبراهه‌های متمرکز، پیش پالایش آب قبل از ورود به شبکه‌های تغذیه، لای‌روبی لایه سطحی ته‌نشست در شبکه‌ها و خراشیدن لایه ته‌نشست شده جهت جلوگیری از پدیده انسداد لایه سطحی خاک در شبکه‌های پخش سیلاب، پیشنهاد می‌گردد.
پیش پالایش آب به منظور کاهش پدیده انسداد انجام می‌گیرد و برای انجام آن می‌توان به استفاده از استخرهای رسوبگیر، راکدگذاری آب در سدهای تأخیری اشاره نمود.
همانطور که در فصول قبل در رابطه با اهمیت میزان نفوذپذیری خاک بحث شد بنابراین لازم است معادله بین میزان نفوذپذیری و پارامترهای دانه‌بندی خاک مطابق با الگوی همین طرح و نیز نقشه نفوذپذیری خاک برای کل کشور تهیه گردد تا بتوان به سهولت در تصمیم‌گیریهای مهندسی در شاخه‌های مختلف علوم مهندسی از جمله عمران، ژئوتکنیک، علوم محیطی و غیره از آن بهره جست.

منابع
افلاکی، اسماعیل. (1378) آزمایشگاه مکانیک خاک، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی‌تکنیک تهران)، 398ص.
برزگر ریحانی، م. (1376) کنترل رواناب سطحی از طریق نفوذ زیرسطحی آب رگبارها، (ترجمه)، بولتن وضعیت منابع آب کشور، شماره 14، صص. 128-119.
بصیرپور، علی. (1374) بررسی تغییرات نفوذپذیری خاک در اثر مواد معلق موجود در آب در طرح‌های تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی، رساله کارشناسی ارشد گروه آبیاری دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
توسلی، ا. و مهدیان، م. ح. و یعقوبی، ب. و اسدیان، ق. (1379) بررسی تأثیر پخش سیلاب بر نفوذپذیری خاک عرصه پخش سیلاب کبودر آهنگ، دومین همایش دستاوردهای ایستگاه‌های پخش سیلاب، تهران، مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، صص. 54-51.
حیدری مورچه‌خورتی، ف. (1379) ارزیابی اثرات عمق‌های مختلف رسوب بر رطوبت خاک، مطالعه موردی در ایستگاه پخش سیلاب آب باریک بم، پایان نامه کارشناسی‌ارشد، کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 275ص.
خورسندی‌آقایی، احمد. (1380) اصول هیدروژئولوژی کاربردی، مؤسسه آموزش عالی علمی-کاربردی صنعت آب و برق، 276ص.
رضائی، وفا و موسوی، سید فرهاد. (1377) تأثیر لای‌روبی در بازیابی سرعت نفوذ اولیه چند طرح تغذیه مصنوعی در استان اصفهان، مجموعه مقالات نهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی.
سکوتی اسکویی، ر. (1382) بررسی تأثیر پخش سیلاب بر روند تغییرات نفوذپذیری سطحی خاک، مجموعه مقالات سومین همایش آبخوانداری، تهران، مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، صص. 59-54.
عرب‌خدری، محمود و پرتوی، افشین و کمالی، کورش و غفاری، علیرضا و سررشته‌داری، امیر. (1376) پژوهشی پیرامون تأثیر رسوبگذاری بر بازده نفوذپذیری شبکه های پخش سیلاب سنتی (بندسار)، گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، 100ص.
علیزاده، امین. (1380) اصول هیدرولوژی کاربردی، آستان قدس دانشگاه امام رضا (ع)، 735ص.
کمالی، کورش. (1377) مطالعه تأثیر آبرفت‌های نهشته شده با برخاستگاه متفاوت در نفوذپذیری خاک بندسارهای استان خراسان، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی تهران.
کوثر، آهنگ. (1372) بیابان زدایی با گسترش سیلاب کوششی هماهنگ، انتشارات مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام سازمان‌ جهاد سازندگی استان فارس، 57ص.
مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور. (1380) مطالعات پخش سیلاب در آبخوان پسکوه شهرستان سراوان.
معماریان، حسین. (1374) زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیک، انتشارات دانشگاه تهران، 954ص.
همتی‌نژاد، حسن. (1376) استفاده از مدل‌های آب زیرزمینی، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد محیط زیست، دانشکده عمران، دانشگاه تربیت مدرس.
Alquhtani, M. B. (1998) Engineering Geology of Greater Jeddah Metropolitan. Ph.D.Thesis, Faculty of Earth Sciences, King Abdulaziz University ,Saudi Arabia, 404 p.
American Society for Testing Materials (1994) Standard Test Method for Infiltration Rate of Soils Using Double-Ring Infiltrometer, D3385-94, Sect. 4, Vol. 4.08.
American Society for Testing Materials (1998) Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils, D422-63.
Benson, C. and Gribb, M. (1997) Measuring unsaturated hydraulic conductivity in the laboratory and field. Unsat. Soil Eng. Practice. Houston, S. and Wray, W. (eds). 113-168.
Benson, C. and Gunter, J. and Boutwell, G. and Trautwein, S. and Berzanskis, P. (1997) Comparison of four methods to assess hydraulic conductivity. Journal of geotechnical and geoenvironmental engineering, American Society of Civil Engineering.
Boadu, F. K. (2000) Hydraulic Conductivity of So
ils from Grain-Size Distribution: New Models, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering.
Carman, P. C. (1937) Fluid Flow through Granular Beds, Trans.Inst.Chem. Eng., 15,150.
Carman, P. C. (1938) The determination of the specific surface of powders, J. Soc. Chem. Ind. Trans., 57, 225.
Carman, P. C. (1956) Flow of gases through porous media, Butterworths Scientific Publications, London.
Carrier, W.D. (2003) Goodbye, Hazen; Hello, Kozeny-Carman, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering.1054.
Cedergren, H. R. (1967) Seepage, drainage, and flow nets, Wiley, New York.
Cheng, C. and Chen, X. (2007) Evaluation of Methods for Determination of Hydraulic Properties in an Aquifer- Aquitard System Hydrologically Connected to River. Hydrogeology Journal. 15: 669-678.
Clapp, P. B. and G. Homberger. (1978) Empirical Equations for Some Soil Hydraulic Properties.Water Resources Research, Vol. 14, No. 4., pp. 601-604.
Coduto, D. P. (1999) Geotechnical engineering: Principles and practice, Prentice-Hall, Upper Saddle River, N.J.
Conca, J., and Wright, J. (1992) Diffusion and Flow in Gravel, Soil, and Whole Rock. Applied Hydrogeology. 1:5-24.
Cripka, O. A. (2003) Environmental Fluid Mechanics I: Flow in Natural Hydrosystems.
Dane, J.H. and W.E. Puckett. (1992) Field soil hydraulic properties based on physical and mineralogical information. In Proceedings of an international workshop: Indirect methods for estimating the hydraulic properties of unsaturated soils, ed. M.Th. van Genuchten and F.J. Leij, 389-403. Riverside: University of California at Riverside Printing Office.
Das, B. M. (1997) Advanced soil mechanics, Taylor & Francis, Washington, D.C.
Dell’Avanzi, E., Zornberg, J.G., and Cabral, A.R. (2004) Suction profiles and scale factors for unsaturated flow under increased gravitational field. Soils and Foundations. 44(3):1-11.
Dutro, J.T. Jr. and Dietrich, R.V. and Foose, R.M. (1999) AGI Data Sheets for Geology in the Field, Laboratory and Office, Compiled, American Geological Institute.
Fogle, M.M. (1976) Vegetation Management Guidelines for Increasing water yield in a Semi Arid Region, An Arizona Case Study, Ecology. 25-27.USA.
Freeze, R. A. and Cherry, J. A. (1979) Groundwater, Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey.
Hazen, A. (1892) Some physical properties of sands and gravels, with special reference to their use infiltration, 24th Annual Rep., Massachusetts State Board of Health, Pub. Doc. No. 34, 539-556.
Hazen, A. (1911) Discussion of ‘Dams on sand foundations’ by A. C. Koenig, Trans. Am. Soc. Civ. Eng., 73, 199-203.
Holtz, R. D., and Kovacs, W. D. (1981) An introduction to geotechnical engineering, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J.
http:www.gaea.ca, Mail: GAEA Environmental Engineering Ltd, 44 Canadian Oaks Drive, Whitby, Ontario, Canada L1N 6W8.
http:www.rockware.com, Mail: RockWare Inc. 2221 East Street, Suite 101, Golden, CO 80401, USA.
http:www.systat.com, Systat Software, Inc. 1735, Technology Drive, Ste 430 San Jose, CA 95110, USA.
http:www.uniphiz.com, Pacific Business Centre, Attn: Sergey Vasilyev, #101-1001W.Broadway,Suite 381, Vancouver, BC V6H 4E4, Canada.
Idris, Omoningho (2006) Temporal Variability Of Riverbed Conductance At The Bolton Well Field Along The Great Miami River, Southwest Ohio: Characterization Of Riverbed Sediments During Low-Flow Conditions. Master of Science Thesis, Miami University, Oxford, Ohio.
Jones , O.R.D.W. Goss and Schneider. (1981) Management of Recharge Basin on the Southern high Plains, Tians . ASAE 24(4) 977-980-987.
Kent, PWS. (1984) An Introduction to Statistical Methods and Data Analysis (3 ed). Boston:. Press, WH, Flannery, BP, Teukolsky, SA, and Vetterling, WT.
Koerner, R., and Daniel, D. (1993) Quality assurance and quality control for waste containment facilities. Rep. No. EPA/600/R-93/182, U.S.EPA, Ofc. of Res. and Devel., Washington, D.C.
Kostiakov, A.N. (1932) On the Dynamics of the Coefficient of Water Percolation in Soils and on the Necessity of Studying it from a Dynamic Point of View for the Purposes of Amelioration, Trans. Com. Int. Soc. Soil Sci. 6th Moscow A: 17-21.
Kozeny, J. (1927) Uber Kapillare Leitung Des Wassers in Boden, Sitzungsber Akad. Wiss.Wien Math.Naturwiss.Kl., Abt.2a, 136,271-306 (In German).
Kwicklis, Edward and Witkowski, Marc and Birdsell, Kay and Newman, Brent and Walther, Douglas. (2005) Development of an Infiltration Map for the Los Alamos Area, New Mexico,Vadose Zone J. 4: 672-693.
Lambe, T. W., and Whitman, R. V. (1969) Soil mechanics, Wiley, New York.
Leonards, G. A. (1962) Engineering properties of soils, Foundation engineering, G. A. Leonards, ed., McGraw-Hill, New York, 66-240.
Mansur, C. I., and Kaufman, R. I. (1962) Dewatering, Foundation engineering, G. A. Leonards, ed., McGraw-Hill, New York, 241-350.
McCartney, John S., and Zornberg, Jorge G. (2004) TDR System for Hydraulic Characterization of Unsaturated Soils in the Centrifuge, The University of Texas at Austin, 1 University Station C1792, Austin, TX

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه دربارهحزب عدالت و توسعه، اقتصاد باز، رشد اقتصادی، اقتصاد بازار
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید