انتخابی
R1A1S1
4.88
2.24
4.85
4.03
5.19
7.67
1.72
6.31
R1A1S2
1.13
1.95
1.70
1.59
1.58
0.39
3.18
1.27
R1A1S3
14.75
5.32
4.90
5.18
1.29
1.17
1.76
1.42
R1A2S1
4.37
6.62
5.86
6.13
7.32
2.52
8.38
8.03
R1A2S2
1.80
6.42
4.13
3.68
5.66
1.84
7.76
7.03
R1A2S3
1.99
0.91
1.23
1.32
2.38
1.10
0.54
1.19
R1A3S1
1.70
3.26
2.38
2.45
0.62
0.61
1.28
0.78
R1A3S2
0.55
0.72
0.85
0.73
1.04
0.86
0.39
0.71
R1A3S3
3.95
7.97
5.80
6.11
2.06
6.17
5.65
6.08
R2B1S1
3.54
6.55
5.29
5.01
5.81
5.06
3.18
4.62
R2B1S2
4.85
6.66
7.19
6.19
11.29
20.79
7.76
9.64
R2B1S3
5.80
4.85
3.29
4.57
6.63
2.20
5.23
4.31
R2B2S1
0.65
2.25
1.41
1.32
1.60
5.29
0.40
1.05
R2B2S2
3.73
2.89
2.73
3.26
3.73
2.61
2.38
2.85
R2B2S3
7.99
4.44
6.98
6.30
4.97
5.53
5.26
5.33
R2B3S1
2.53
4.24
2.20
2.94
1.61
3.28
4.19
2.88
R2B3S2
2.16
1.60
2.02
2.05
0.92
0.37
0.91
0.74
R2B3S3
2.80
5.66
6.17
5.91
0.40
5.71
4.69
5.20
R3C1S1
3.00
7.76
3.26
3.27
5.61
5.90
6.85
6.14
R3C1S2
1.70
1.88
2.34
2.02
0.90
1.28
0.82
0.98
R3C1S3
3.87
3.30
3.87
3.68
5.80
3.29
2.00
3.38
R3C2S1
7.60
3.61
4.67
4.11
6.17
2.03
4.99
4.06
R3C2S2
9.85
9.55
1.24
9.80
1.41
7.67
4.11
5.65
R3C2S3
0.85
1.04
0.97
0.95
1.34
1.99
0.44
1.09
R3C3S1
0.91
1.53
4.29
1.18
0.97
10.38
1.60
1.25
R3C3S2
4.13
2.78
2.01
2.86
1.53
0.99
3.53
1.80
R3C3S3
1.10
1.77
2.39
1.69
2.27
1.83
1.09
1.66
A-E
8.21
8.16
7.64
8.38
7.92
8.30
6.71
7.90
A-W
8.29
7.82
9.19
8.42
7.59
6.55
7.76
8.89

منظور از میانگین انتخابی در جدول، احتساب میانگین از بین 3 استوانه ‌مضاعف می‌باشد که بستگی به مقادیر به دست آمده آنها دارد به عبارت دیگر چنانچه مقدار نفوذپذیری یکی از استوانه‌های مضاعف عدد نامناسبی را نشان دهد که با دو عدد دیگر تفاوت چشمگیری داشته باشد از مقدار آن صرف‌نظر نموده و از دو مقدار دیگر میانگین به عمل می‌آید و چنانچه هر سه عدد بسیار متفاوت بودند، آزمایش اندازه‌گیری میزان نفوذپذیری باید تکرار شود.
تصاویر 5.1 و 5.2 مقایسه مقادیر به دست آمده میزان نفوذپذیری در دو دوره برداشت را نشان می‌دهد.

تصویر5.1. هیستوگرام مقایسه‌ای میزان نفوذپذیری در دو دوره

تصویر5.2. نمودار مقایسه‌ای میزان نفوذپذیری در دو دوره

5.2. نتایج حاصله از اندازه‌گیری میزان نفوذپذیری به روش غیر مستقیم در عرصه پخش سیلاب
میزان تخلخل بدست آمده خاک از طریق روابط مختلف فازی خاک به همراه نتایج حاصله از آن روابط در هر دو دوره برداشت به شرح جدول 5.4 می‌باشد.
همچنین مقادیر نفوذپذیری بدست‌ آمده از فرمول‌های مختلف تجربی در دو دوره برداشت به شرح جداول 5.5 و 5.6 می‌باشد.

جدول5.4. مقادیر تخلخل به دست آمده خاک در دو دوره برداشت

محل برداشت
(g)
(g)
(m3)
(g/m3)
(g/m3)
(g)
%
(m3)
(m3)
(m3)
%
%

R1A1-C1
3624.37
2708.03
1.39E-03
2.60E+06
1.00E+06
916.34
33.84
9.16E-04
1.04E-03
3.52E-04
33.84
25.28

R1A2-C1
3201.23
2575.91
1.23E-03
2.61E+06
1.00E+06
625.32
24.28
6.25E-04
9.87E-04
2.40E-04
24.28
19.53

R1A3-C1
3150.19
2456.34
1.21E-03
2.61E+06
1.00E+06
693.85
28.25
6.94E-04
9.41E-04
2.66E-04
28.25
22.03

R2B1-C1
3332.89
2388.51
1.30E-03
2.57E+06
1.00E+06
944.38
39.54
9.44E-04
9.29E-04
3.67E-04
39.54
28.34

R2B2-C1
2999.37
2195.52
1.16E-03
2.59E+06
1.00E+06
803.85
36.61
8.04E-04
8.48E-04
3.10E-04
36.61
26.80
دوره اول
R2B3-C1
3621.20
3185.54
1.37E-03
2.65E+06
1.00E+06
435.66
13.68
4.36E-04
1.20E-03
1.64E-04
13.68
12.03

R3C1-C1
3541.87
3068.21
1.34E-03
2.65E+06
1.00E+06
473.66
15.44
4.74E-04
1.16E-03
1.79E-04
15.44
13.37

R3C2-C1
2875.12
2130.02
1.11E-03
2.59E+06
1.00E+06
745.10
34.98
7.45E-04
8.22E-04
2.88E-04
34.98
25.92

R3C3-C1
2974.31
2483.19
1.13E-03
2.64E+06
1.00E+06
491.12
19.78
4.91E-04
9.41E-04
1.86E-04
19.78
16.51

A-E-C1
3258.69
2268.24
1.28E-03
2.54E+06
1.00E+06
990.45
43.67
9.90E-04
8.93E-04
3.90E-04
43.67
30.39

A-W-C1
3456.28
2417.55
1.38E-03
2.50E+06
1.00E+06
1038.73
42.97
1.04E-03
9.67E-04
4.15E-04
42.97
30.05

R1A1-C2
3421.22
2582.90
1.33E-03
2.57E+06
1.00E+06
838.32
32.46
8.38E-04
1.01E-03
3.26E-04
32.46
24.50

R1A2-C2
3125.49
2528.34
1.21E-03
2.59E+06
1.00E+06
597.15
23.62
5.97E-04
9.76E-04
2.31E-04
23.62
19.11

R1A3-C2
3455.55
2683.31
1.34E-03
2.58E+06
1.00E+06
772.24
28.78
7.72E-04
1.04E-03
2.99E-04
28.78
22.35

R2B1-C2
2971.11
2184.65
1.15E-03
2.59E+06
1.00E+06
786.46
36.00
7.86E-04
8.43E-04
3.04E-04
36.00
26.47

R2B2-C2
3105.28
2237.55
1.20E-03
2.58E+06
1.00E+06
867.73
38.78
8.68E-04
8.67E-04
3.36E-04
38.78
27.94
دوره دوم
R2B3-C2
3524.12
2982.00
1.33E-03
2.65E+06
1.00E+06
542.12
18.18
5.42E-04
1.13E-03
2.05E-04
18.18
15.38

R3C1-C2
2865.99
2566.54
1.08E-03
2.65E+06
1.00E+06
299.45
11.67
2.99E-04
9.69E-04
1.13E-04
11.67
10.45

R3C2-C2
2946.70
2335.65
1.12E-03
2.63E+06
1.00E+06
611.05
26.16
6.11E-04
8.88E-04
2.32E-04
26.16
20.74

R3C3-C2
3
562.24
3034.38
1.34E-03
2.65E+06
1.00E+06
527.86
17.40
5.28E-04
1.15E-03
1.99E-04
17.40
14.82

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق رایگان با موضوعماهیت حقوقی، شخص ثالث، استقراض، ورشکستگی

A-E-C2
3621.13
2457.11
1.43E-03
2.53E+06
1.00E+06
1164.02
47.37
1.16E-03
9.71E-04
4.60E-04
47.37
32.15

A-W-C2
3262.17
2344.40
1.30E-03
2.50E+06
1.00E+06
917.77
39.15
9.18E-04
9.38E-04
3.67E-04
39.15
28.13

جدول5.5. مقادیر نفوذپذیری به دست آمده از فرمول‌های تجربی مختلف بر حسب سانتی‌متر بر ساعت در دوره اول برداشت

محل برداشت
Kostiakov
Hazen
Shepherd
Beyer
Kozeny
and
Carman
Dane
and
Puckett
Rawls
and
Brakensiek
Vukovic
and
Soro
(Hazen)
Vukovic
and
Soro
(Kozeny
and
Carman)
Vukovic
and
Soro
(Beyer)
Vukovic
and
Soro
(Slichter)
Vukovic
and
Soro
(Terzaghi)
Compiler

R1A1-C1
3.600
9.216
5.259
8.703
0.036
0.277
0.010
0.126
0.054
0.114
0.025
0.025
3.110

R1A2-C1
3.710
5.184
0.373
5.873
0.008
0.278
0.004
0.027
0.012
0.077
0.006
0.004
3.878

R1A3-C1
3.097
3.600
0.203
5.227
0.009
0.277
0.006
0.032
0.013
0.068
0.006
0.005
3.054

R2B1-C1
5.257
41.616
6.426
53.687
0.251
0.279
0.017
0.755
0.375
0.702
0.162
0.183
5.225

R2B2-C1
3.627
9.216
4.174
9.810
0.045
0.278
0.013
0.146
0.067
0.128
0.030
0.032
3.621
دوره اول
R2B3-C1
3.633
1.296
0.196
1.537
0.000
0.276
0.001
-0.008
0.001
0.020
0.000
0.000
3.640

R3C1-C1
2.990
0.576
0.251
0.470
0.000
0.275
0.001
-0.002
0.000
0.006
0.000
0.000
3.097

R3C2-C1
4.953
9.216
2.986
11.165
0.040
0.278
0.012
0.134
0.059
0.146
0.027
0.028
2.668

R3C3-C1
1.910
3.600
2.272
3.394
0.003
0.277
0.003
0.003
0.005
0.044
0.002
0.001
1.914

A-E-C1
8.380
57.600
6.426
78.486
0.455
0.279
0.022
1.220
0.679
1.027
0.282
0.332
2.932

A-W-C1
8.420
46.656
5.950
61.481
0.353
0.279
0.021
0.965
0.527
0.804
0.220
0.258
5.599
میانگین

4.507
17.071
3.138
21.803
0.109
0.278
0.010
0.309
0.163
0.285
0.069
0.079
3.522

جدول5.6. مقادیر نفوذپذیری به دست آمده از فرمول‌های تجربی مختلف بر حسب سانتی‌متر بر ساعت در دوره دوم برداشت

محل برداشت
Kostiakov
Hazen
Shepherd
Beyer
Kozeny
and
Carman
Dane
and
Puckett
Rawls
and
Brakensiek
Vukovic
and
Soro
(Hazen)
Vukovic
and
Soro
(Kozeny
and
Carman)
Vukovic
and
Soro
(Beyer)
Vukovic
and
Soro
(Slichter)
Vukovic
and
Soro
(Terzaghi)
Compiler

R1A1-C2
3.000
14.400
5.717
14.732
0.051
0.279
0.009
0.180
0.076
0.193
0.035
0.034
2.975

R1A2-C2
5.417
17.424
6.426
17.564
0.025
0.279
0.004
0.080
0.038
0.230
0.019
0.011
5.413

R1A3-C2
2.523
7.056
3.465
7.391
0.018
0.278
0.007
0.066
0.027
0.097
0.013
0.011
2.525

R2B1-C2
6.190
28.224
8.184
30.097
0.132
0.279
0.013
0.435
0.197
0.394
0.088
0.094
5.654

R2B2-C2
3.077
1.296
2.272
0.912
0.007
0.275
0.016
0.023
0.011
0.012
0.005
0.005
3.138
دوره دوم
R2B3-C2
2.940
1.296
1.476
1.071
0.001
0.276
0.002
-0.001
0.001
0.014
0.001
0.000
3.054

R3C1-C2
3.500
0.576
0.242
0.474
0.000
0.275
0.001
-0.005
0.000
0.006
0.000
0.000
3.528

R3C2-C2
3.600
2.304
4.174
1.500
0.004
0.277
0.005
0.016
0.007
0.020
0.003
0.002
3.600

R3C3-C2
1.570
0.576
0.421
0.415
0.000
0.274
0.002
-0.001
0.001
0.005
0.000
0.000
1.668

A-E-C2
7.860
46.656
6.914
61.013
0.459
0.278
0.029
1.108
0.685
0.798
0.274
0.331
4.538

A-W-C2
7.710
32.400
4.174
43.902
0.190
0.279
0.016
0.578
0.284
0.574
0.123
0.138
6.848
میانگین

4.419
13.837
3.951
16.279
0.081
0.277
0.009
0.225
0.121
0.213
0.051
0.057
3.904

البته لازم به ذکر است که روش کوستیاکوف که در جداول 5.5 و 5.6 آورده شده است مربوط به روش مستقیم اندازه‌گیری می‌باشد و جهت مقایسه با نتایج روش غیر مستقیم در این قسمت آورده شده است.

5.3. نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل آماری داده‌های میزان نفوذپذیری در روش مستقیم
جدول 5.7 مقادیر مختلف میانگین نفوذپذیری هر یک از مستطیل‌های تکرارهای اول، دوم و سوم در دو سیکل زمانی C1 و C2 را برای انجام عملیات آماری نشان می‌دهد. جدول 5.8 وضعیت نرمال بودن داده‌ها را در حالت عادی می‌رساند.

جدول5.7. مقادیر میانگین نفوذپذیری هر یک از مستطیل‌ها جهت انجام عملیات آماری
مقادیر میانگین نفوذپذیری (سانتی‌متر بر ساعت)
سیکل‌ها
بلوک‌ها
8.3800
C1
A-E
8.4200
C1
A-W
3.6000
C1
R1A1
3.7100
C1
R1A2
3.0967
C1
R1A3
5.2567
C1
R2B1
3.6267
C1
R2B2
3.6333
C1
R2B3
2.9900
C1
R3C1
4.9533
C1
R3C2
1.9100
C1
R3C3
7.9000
C2
A-E
8.8900
C2
A-W
3.0000
C2
R1A1
5.4167
C2
R1A2
2.5233
C2
R1A3
6.1900
C2
R2B1
3.0767
C2
R2B2
2.9400
C2
R2B3
3.5000
C2
R3C1
3.6000
C2
R3C2
1.5700
C2
R3C3
جدول5.8. وضعیت نرمال بودن داده‌ها
مقدار P در نظر گرفته شده برای آزمون آماری
مقدار P به دست آمده از آزمون K-S Dist.
K-S Dist.
0.050
0.001
0.271

با توجه به جدول 5.8 چون P به دست آمده از آزمون فاصله کولموگروو-اسمیرنوو (K-S Dist., Kolmogorov-Smirnov distance) کوچکتر از

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید