ش کردهاند.
پرسشنامهی مشخصات جمعیت شناختی: اطلاعات مربوط به سن، جنس، سطح تحصیلات و سابقهی بیماری روانی یا جسمی و سابقهی فردی یا خانوادگی لکنت را شامل میشود و در مورد افراد مبتلا به لکنت علاوه بر این موارد شامل شاخصهای انتخاب شدن برای ورود به پژوهش که بهوسیلهی خودگزارش دهی تعیین میشوند، نیز میشود.

3-6. روش اجرای آزمونها
اجرای کامل آزمونها در یک جلسهی 20 الی 30 دقیقهای انجام پذیرفت. پس از آشنایی با آزمودنی و بیان توضیحات کلی دربارهی اهداف و چگونگی انجام کار و کسب رضایت از وی برای همکاری، به اجرای آزمونها پرداخته میشد. در گروه افراد مشکوک به اختلال اضطراب اجتماعی، مصاحبهی SCIDبه عنوان تشخیص اختلال اضطراب اجتماعی اولین ابزاری بود که به اجرا در میآمد. لازم به ذکر است که از بین افراد این گروه، کسانی که معیارهای این مصاحبه را برای تشخیص برآورده نمیکردند، از نمونه کنار گذاشته شدند. در ادامه به اجرای بقیهی آزمونها و با توجه به شرایط اجرایی خرده مقیاسها پرداخته میشد. لازم به ذکر است که همین روند برای گروه مبتلا به لکنت و افراد سالم بهکار برده شد بهطوریکه یک فرد مبتلا به لکنت با استفاده از مصاحبهی SCID و براساسDSM-V، تشخیص اختلال اضطراب اجتماعی دریافت کرد و از نمونه کنار گذاشته شد.
3-7. روش تجزیه و تحلیل
پس از اجرای کامل آزمونها و تکمیل نمونهها، آزمونها به دقت نمرهگذاری و دادههای خام برای تجزیه و تحلیل وارد نرم افزارSPSS 19 شدند. بهمنظور تحلیل توصیفی دادهها از آزمونهای تحلیل واریانس یک راهه و آزمون خی2 استفاده شد و بهمنظور تحلیل استنباطی دادهها از تحلیل واریانس یک راهه، تحلیل واریانس چند متغیری، آزمون خی2، آزمون کولموگروف‌اسمیرنوف، آزمون لون، آزمون تعقیبی توکی و آزمون تعقیبی بون‌فرونی استفاده شد.

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

4-1. مقدمه
در این فصل دادههای پژوهش با استفاده از آزمونهای مناسب تحلیل شده است. ابتدا، یافتههای توصیفی و سپس یافتههای استنباطی جهت ارزیابی فرضیهها ارائه میشوند.
۴-۲. یافتههای توصیفی
در این بخش اطلاعات جمعیت‌شناختی و یافته‌های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه به تفکیک گروه (سه گروه بهنجار، مبتلا به لکنت و مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی) ارایه شده است.
جدول 1-4: اطلاعات مربوط به سن نمونهی مورد مطالعه به تفکیک گروه‌ها
گروه
تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
گروه بهنجار
30
17
36
13/26
03/5
گروه مبتلا به لکنت
30
18
39
60/26
27/5
گروه اضطراب اجتماعی
30
18
39
47/26
21/7
بر اساس اطلاعات جدول 1-4، میانگین سنی سه گروه نزدیک به هم است. نتیجه تحلیل واریانس یک‌راهه نیز نشان داد که تفاوت معناداری بین گروه‌ها وجود ندارد و می‌توان آن‌ها را از نظر سنی همگن دانست.
جدول 2-4: توزیع مدرک تحصیلی در گروه‌های مورد مطالعه
مدرک تحصیلی
گروه
دیپلم و پایین‌تر
لیسانس
فوق لیسانس

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
گروه بهنجار
4
3/13
19
3/63
7
3/23
گروه مبتلا به لکنت
7
3/23
17
7/56
6
20
گروه اضطراب اجتماعی
6
20
17
7/56
7
3/23
جمع
17
9/18
53
9/58
20
2/22
بر اساس اطلاعات جدول 2-4، توزیع مدرک تحصیلی در بین سه گروه تقریبا شبیه به هم است. نتایج آزمون خی‌2 برای بررسی تفاوت مدارک تحصیلی سه گروه معنادار نشد، بنابراین گروه‌ها از نظر مدرک تحصیلی نیز همگن هستند.
جدول 3-4: میانگین و انحراف استاندارد راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان به تفکیک گروه
متغیرها
گروه بهنجار
گروه مبتلا به لکنت
گروه اضطراب اجتماعی

میانگین
SD
میانگین
SD
میانگین
SD
راهبردهای سازگار
73/59
47/10
87/53
13/9
33/51
34/12
راهبردهای ناسازگار
87/53
87/7
70/56
87/9
20/61
24/10
براساس اطلاعات جدول شماره 3-4، میانگین راهبردهای سازش یافتهی گروه بهنجار از دو گروه دیگر بالاتر است و میانگین راهبردهای سازش نایافتهی گروه مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی بالاتر از دو گروه دیگر است.
جدول 4-4: میانگین و انحراف استاندارد حافظه فعال به تفکیک گروه
متغیرها
گروه بهنجار
گروه مبتلا به لکنت
گروه اضطراب اجتماعی

میانگین
SD
میانگین
SD
میانگین
SD
فراخنای فضایی مستقیم
83/8
13/2
70/7
82/1
60/7
30/1
فراخنای فضایی معکوس
47/7
36/2
17/7
12/2
17/6
80/1
کل فراخنای فضایی
30/16
06/4
87/14
57/3
77/13
28/2
حافظه واجی
50/10
05/2
03/8
06/2
9
23/2
نمره کل حافظه فعال
80/26
93/4
90/22
86/4
77/22
50/3
براساس اطلاعات جدول شماره 4-4، میانگین عملکرد حافظه فعال گروه بهنجار بالاتر از دو گروه دیگر است، در حالی که بین دو گروه مبتلا به لکنت و مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی تفاوت زیادی مشاهده نمی‌شود.

جدول 5-4: میانگین و انحراف استاندارد توجه متمرکز درونی به تفکیک گروه
متغیرها
گروه بهنجار
گروه مبتلا به لکنت
گروه اضطراب اجتماعی

میانگین
SD
میانگین
SD
میانگین
SD
توجه متمرکز درونی
83/14
55/2
33/15
77/2
93/17
19/3
براساس اطلاعات جدول شماره 5-4، گروه مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی دارای بالاترین میانگین توجه مت
مرکز درونی و گروه بهنجار دارای پایین‌ترین میانگین است.
با توجه به اینکه توزیع نمرات آزمون توجه مداوم نرمال نبود، و از طرف دیگر به دلیل محدود بودن تعداد خطاهای بیش از یک، آزمودنی‌ها به دو گروه بدون خطا و با خطا تقسیم شدند که اطلاعات مربوط به آن در جدول 6-4 ارایه شده است.
جدول 6-4: توزیع افراد بر اساس داشتن یا نداشتن خطا در آزمون توجه مداوم
مدرک تحصیلی
گروه
بدون خطا
با خطا

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
گروه بهنجار
17
7/56
13
3/43
گروه مبتلا به لکنت
9
30
21
70
گروه اضطراب اجتماعی
19
3/63
11
7/36
بر اساس اطلاعات جدول 6-4، گروه مبتلا به لکنت دارای بیشترین خطا و گروه مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی دارای کمترین خطا هستند.
4-3. یافته‌های استنباطی
جهت پی بردن به این موضوع که آیا بین سه گروه بهنجار، مبتلا به لکنت و مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی در راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و عملکرد حافظه فعال تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر، از تحلیل واریانس چند ‌متغیری31 استفاده شد. جهت پی بردن به این موضوع که آیا بین سه گروه بهنجار، مبتلا به لکنت و مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی در توجه متمرکز درونی تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر، از تحلیل واریانس یک‌راهه32 استفاده شد. جهت پی بردن به این موضوع که آیا بین سه گروه بهنجار، مبتلا به لکنت و مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی در میزان خطای آزمون توجه مداوم تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر، از آزمون خی‌2 استفاده شد.
با توجه به اینکه نرمال بودن داده‌ها و همگنی واریانس از پیش‌فرض‌های اصلی تحلیل واریانس است، قبل از ارایه نتایج این تحلیل‌ها، از آزمون کولموگروف‌اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن و از آزمون لون33 برای بررسی فرض برابری واریانس خطای متغیر وابسته استفاده خواهد شد.
فرضیهی اول: راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در بزرگسالان مبتلا به لکنت، متفاوت از بیماران مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی است.
جدول 7-4: آزمون کلموگروف- اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع نمرات راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان
متغیر
تعداد
آماره Z آزمون K-S
معنی‌داری
نتیجه
راهبردهای سازگار
90
725/0
669/0
نرمال
راهبردهای ناسازگار
90
585/0
884/0
نرمال
نتایج جدول فوق نشان می‌دهد که مفروضه نرمال بودن داده‌ها برقرار است.
جدول 8-4: نتایج آزمون لون برای بررسی برابری واریانس‌ گروه‌ها‌ در راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان
متغیر
نسبت F
درجه آزادی صورت
درجه آزادی مخرج
معناداری
راهبردهای سازگار
753/0
2
87
474/0
راهبردهای ناسازگار
619/0
2
87
541/0
مطابق اطلاعات جدول 8-4، آزمون لون فرض برابری واریانس‌ گروه‌ها را نشان می‌دهد، زیرا در همه این موارد، نسبت‌های F مشاهده شده معنی‌دار نشده است. بنابراین فرض همسانی واریانس‌های این نمره‌ها برقرار بود و استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیری این داده‌ها بلامانع است. یافته‌های این تحلیل در جدول 9-4 آمده است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه دربارهقانون اساسی، حزب عدالت و توسعه، اسلام گرایی، حقوق بشر

جدول 9-4: نتایج تحلیل واریانس چند متغیری تفاوت کلی راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در سه گروه
منبع اثر
آماره ملاک
ارزش آماره
نسبت F
df فرضیه
df خطا
معناداری
گروه
پیلائی
193/0
65/4
4
174
001/0

ویلکز
808/0
83/4
4
172
001/0

هتلینگ
236/0
01/5
4
170
001/0
جدول شماره 9-4، نشان میدهد هر سه شاخص آماره ملاک آزمون در مورد تفاوت سه گروه از نظر متغیرهای مورد مطالعه در سطح 001/0 معنی‌دار شده است. این یافته به این معناست که گروه‌ها حداقل در یکی از متغیرها تفاوت معناداری دارند. جدول 10-4، جزئیات تفاوت‌ها را نشان می‌دهد:
جدول 10-4: نتایج تحلیل واریانس چند متغیری تفاوت سه گروه در راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان
متغیر وابسته
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
معنی‌داری
راهبردهای سازگار
96/1113
2
98/556
84/4
010/0
راهبردهای ناسازگار
56/820
2
28/410
66/4
012/0
اطلاعات جدول 10-4، نشان می‌دهد که گروه‌ها در هر دو متغیر، تفاوت معناداری از هم دارند. برای مشخص شدن این موضوع که تفاوت‌ها بین کدام گروه‌ها است از آزمون تعقیبی بون‌فرونی استفاده شد که نتایج آن در جدول 11-4 ارایه شده است:

جدول 11-4: مقایسه زوجی گروه‌ها در راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان
متغیر
گروه مرجع
گروه مقایسه
اختلاف میانگین
خطای معیار
معنی‌داری
راهبردهای سازگار
بهنجار
مبتلا به لکنت
87/5
77/2
111/0

اضطراب اجتماعی
40/8
77/2
010/0

مبتلا به لکنت
اضطراب اجتماعی
53/2
77/2
1
راهبردهای ناسازگار
بهنجار
مبتلا به لکنت
83/2-
42/2
737/0

اضطراب اجتماعی
33/7-
42/2
010/0

مبتلا به لکنت
اضطراب اجتماعی
50/4-
42/2
200/0

جدول 11-4، نشان می‌دهد که هم در راهبردهای مثبت تنظیم هیجان و هم در راهبردهای ناسازگار تنها بین دو گروه بهنجار و مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی تفاوت معنادار وجود دارد، به این ترتیب که در راهبردهای سازگار میانگین گروه بهنجار به شکل معناداری بالاتر است و در راهبردهای ناسازگار میانگین گروه مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی بالاتر است. بنابرین فرض صفر تائید میشود و نتیجهی
آن این است که راهبردهای سازگار و ناسازگار نظمجویی شناختی هیجان افراد مبتلا به لکنت با بیماران مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی و افراد بهنجار تفاوتی ندارد.
فرضیهی دوم: حافظهی فعال بزرگسالان مبتلا به لکنت، متفاوت از بیماران مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی است.

جدول 12-4: آزمون کلموگروف- اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع نمرات حافظه فعال
متغیر
تعداد
آماره Z آزمون K-S
معنی‌داری
نتیجه
فراخنای فضایی مستقیم
90
832/0
493/0
نرمال
فراخنای فضایی معکوس
90
16/1
136/0
نرمال
کل فراخنای فضایی
90
09/1
189/0
نرمال
حافظه واجی
90
921/0
364/0
نرمال
نمره کل حافظه فعال
90
15/1
145/0
نرمال
نتایج جدول فوق نشان می‌دهد که مفروضه نرمال بودن داده‌ها برقرار است.
جدول 13-4: نتایج آزمون لون برای بررسی برابری واریانس‌ گروه‌ها‌ در حافظه فعال
متغیر
نسبت F
درجه آزادی صورت
درجه آزادی مخرج
معناداری
فراخنای فضایی مستقیم
32/4
2
87
016/0
فراخنای فضایی معکوس
798/0
2
87
151/0
کل فراخنای فضایی
46/2
2
87
091/0
حافظه واجی
146/0
2
87
864/0
نمره کل حافظه فعال
51/1
2
87
227/0
مطابق اطلاعات جدول 13-4، آزمون لون فرض برابری واریانس‌ گروه‌ها را نشان می‌دهد، زیرا به استثنای فراخنای فضایی مستقیم در سایر موارد نسبت‌های F مشاهده شده

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید