فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات 1
1-1- مقدمه 2
2-1- بیان مسأله 3
3-1- ضرورت تحقیق 4
4-1- هدف اصلی تحقیق 6
5-1- سؤالات تحقیق 6
فصل دوم : مبانی نظری 7
1-2- اندیشمندان مدیریت اسلامی 8
2-2- منابع‌ تحقیق‌ در مدیریت‌ اسلامی‌…………. …8
3-2- تعاریف مدیریت 8
4-2- مهمترین اهداف مدیریت عبارتنداز: 9
5-2- مفاهیم مدیریت ورهبری اسلامی 10
6-2- اهداف مدیریت اسلامی…… 10
7-2- جایگاه نهج البلاغه 11
8-2- معرفی مالک اشتر 13
1-8-2- گوشه ای از زندگی مالک 13
2-8-2- معرفی مالک اشتر در کلام امیرالمؤمنین (ع)……………………………………………………………..14

9-2- سابقه و کیفیت تکوین مدیریت 16
1- 9-2- چارلز باباژ 17
2-9-2- نظریه اصول گرایان (وظیفه گرایان ) 17
3-9-2- نظریه بوروکراسی وبر 17
4-9-2- نهضت روابط انسانی 18
5-9-2- نظریه تقویت رفتار 19
6-9-2- نظریه برابری 19
7-9-2- نظریه انتظار 19
8-9-2- تئوری مسیر – هدف 19
9-9-2- الگوی رهبری مشارکتی 20
10-9-2- مدل منطقی وعقلایی در تصمیم گیری 20
11-9-2- نظریه عقلانی محدود و رضایتمندی 21
12-9-2- ویژگی های کمال مدیریت 22
13-9-2- نظریه سیستمی 22
1-2- نظریه پردازان مدیریت اسلامی 23
1- 1-2- نظریه های متقدم مدیریت اسلامی 24
– ندیشه غزالی طوسی 24
– اندیشه ابن خلدون 25
– ابونصر فارابی(339-259 ه.ق) 27
– ابن جماعه (733- 639 ه.ق) 28
– ابن تیمیه 29
– امام فخر رازی( 606- 536 ه.ق) 30
– ابویوسف 31
– ابن مقفع 32
– -جاحظ 33
– باقلانی مالکی ( متوفی 403 ه.ق ) 34
– ابوالحسن‌ ماوردی‌ 35
– ابوعلی سینا 36
– ابن قتیبه 38
– ابن طاهر بغدادی 38
2-1-2- نظریه های متأخر مدیریت اسلامی 39
– -نظریه رشد شهید علامه مطهری 39
– رویکرد نظری اصول گرایی 40
– رویکرد نظری اخلاق و ویژگی های مدیران اسلامی 42
– رویکرد وظایف مدیران مسلمان 43
– رویکرد تأثیر ارزش های اسلامی بر مدیریت 44
فصل سوم : روش تحقیق 46
1-3- روش تحقیق 47
2-3- انواع طرح های تحقیق کیفی 48
3-3- روش نظریه برخاسته از داده ها (grounded thery): 48
1-3-3- طرح سیستماتیک 50
2-3-3- طرح نوخاسته 51
3-3-3- -طرح سازاگرا 51
4-3- روش و ابزار گردآوری اطلاعات 52
5-3- روایی (validity) و پایایی (Reliability) 52
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 54
1-4- مدلسازی مدیریت اسلامی بر مبنای عهدنامه مالک اشتر 55
2-4- دلایل انتخاب عهدنامه مالک اشتر برای مدلسازی مدیریت اسلامی 55
3-4- رویکرد نظریه برخاسته از داده ها 55
4-4- روند اجرای پژوهش 56
5-4- خصوصیات شخصی لازم وضروری در مدیریت اسلامی چیست؟ 56
1-5-4- مفهوم تقوا 57
2-5-4- مفهوم عدل و عدالت 60
3-5-4- مفهوم تدبیر 62
4-5-4- مفهوم شرح صدر 64
– ضرورت وجود شرح صدر در مدیریت 65
6-4- زمینه های لازم برای شکل گیری مدیریت اسلامی کدامند؟ 66
1-6-4- مفهوم مشروعیت 67
2-6-4- مقبولیت مردمی 68
7-4- برمبنای عهدنامه مالک اشتر مدیریت اسلامی چه وظایفی دارد؟ 69
1-7-4- مدیریت منابع انسانی 72
2-7-4- سازماندهی: 74
3-7-4- برنامه ریزی 76
4-7-4- مدیریت منابع مالی 79
5-7-4- مدیریت ارتباطات و اطلاعات 82
– تعریف ارتباطات 82
– تعریف سیستم های اطلاعاتی 82
8-4- مقوله هسته ای و اصلی فرآیند مدیریت اسلامی چه نام دارد؟ 85
1-8-4- تصمیم گیری 93
9-4- مدیریت اسلامی چه اهدافی را دنبال می کند؟ 96
1- 9-4- عمران 96
2-9-4- امنیت 97
3-9-4- هدایت و ارشاد: 100
4-9-4- رفاه 101
10-4- مقوله های زمینه ای تأثیر گذار بر مدیریت اسلامی کدامند؟ 103
1-10-4- دلبستگی اعضای سازمان 105
2-10-4- میزان وفاداری مردم 107
3-10-4- میزان جذابیت پیامد ها 109
4-10-4- قدرت عوامل ذی نفوذ 110
11-4- متغیر های میانجی تأثیرگذار بر مدیریت اسلامی کدامند؟ 110
1-11-4- عوامل سیاسی 110
2-11-4- عوامل فرهنگی 111
3-11-4- عوامل طبیعی 112
4-11-4- عوامل اقتصادی 112
نتیجه گیری 112
فصل پنجم : یافته ها ونتایج 114
1-5- دستاوردهای پژوهش 115
1-1-5- فرآیند مدیریت علوی 115
– ویژگیهای لازم مدیر در مدیریت علوی…………………………………………………………..115

– مقوله های زمینه ای مؤثر بر مدیریت علوی……………………………………………………………………..117

– راهبردهای مدیریت علوی……………………………………………………………………………………………………118

– مقوله ی هسته ای مدیریت علوی……………………………………………………………………………………….118

– پیامدهای مدیریت علوی………………………………………………………………………………………………………120

– متغیرهای میانجی مؤثر بر مدیریت علوی…………………………………………………………………………….120

2-1-5- فرایند تصمیم گیری علوی 124
3-1-5- الگوی رهبری تناسبی 127
4-1-5- عوامل قدرت و نفوذ به عنوان عوامل مؤثر بررهبری 129
2-5- نتیجه گیری 130
3-5- پیشنهاها 131
4-5- قلمرو و محدودیت های تحقیق 132
فهرست منابع 133

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (1-3) : مقایسه ویژگی های روش های کیفی و کمی(خاکی،همان،134) 47
جدول1-4 : خصوصیات شخصی لازم
درمدیریت اسلامی(مقوله تقوا) 56
جدول 2-4 : خصوصیات شخصی لازم در مدیریت اسلامی (مقوله عدالت) 59
جدول 3-4:خصوصیات شخصی لازم در مدیریت اسلامی (مقوله تدبیر) 61
جدول 4-4 : خصوصیات شخصی لازم در مدیریت اسلامی (مقوله شرح صدر) 63
جدول 5-4 :مقوله مقبولیت مردمی و مشروعیت قانونی 66
جدول 6-4 :مقوله مدیریت منابع انسانی 69
جدول7-4 :مقوله سازماندهی 73
جدول8-4 : مقوله برنامه ریزی 75
جدول9-4 : مقوله مدیریت اموال عمومی 78
جدول 10-4 :مقوله ی مدیریت ارتباطات و اطّلاعات 80
جدول 11-4 :مقوله تصمیم گیری 85
جدول12-4:مقوله ی عمران 96
جدول13 -4: مقوله ی امنیت 97
جدول 14-4 :مقوله ی هدایت و ارشاد 98
جدول 15-4 :مقوله ی رفاه 101
جدول شماره16-4: مقوله دلبستگی اعضای سازمان 103
جدول 17-4 :مقوله ی میزان وفاداری مردم 106
جدول 18-4 : مقوله میزان جذابیت پیامد ها 108
جدول 19-4 :مقوله ی قدرت عوامل ذی نفوذ 110
جدول 20-4 :مقوله ی عوامل سیاسی 110
جدول 21-4 :مقوله ی عوامل فرهنگی 111
جدول 22-4 :مقوله ی عوامل طبیعی 111
جدول 23-4 :مقوله ی عوامل اقتصادی 112

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه دربارهنظم جویی، حافظه فعال، اختلال اضطراب اجتماعی، اضطراب اجتماعی

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 1-3: (نمودار کدگذاری محوری) 50
شکل 1-4 : نمودار محوری تقوا 58
شکل 2-4 : نمودار محوری عدالت 61
شکل 3-4 : نمودار محوری تدبیر 63
شکل 4-4 : نمودار محوری شرح صدر 66
شکل 5-4 : نمودار محوری مقبولیت مردمی و مشروعیت قانونی 69
شکل 6-4 :نمودار محوری مدیریت منابع انسانی 73
شکل 7-4: نمودار محوری سازماندهی 75
شکل 8-4 : نمودار محوری برنامه ریزی 78
شکل9-4 : نمودار محوری مدیریت اموال عمومی 80
شکل10-4 نمودار محوری فرآیند ارتباطات 84
شکل 11-4:فرایند مدیریت ارتباطات و اطلاعات 84
شکل 12-4: فرایند تصمیم گیری علوی 95
شکل 13-4 : نمودار محوری عمران 97
شکل 14-4: نمودار محوری امنیت…………………………………………………………………………………………………….98

شکل15-4 :نمودار محوری هدایت و ارشاد 100
شکل16-4: نمودار محوری رفاه………………………………………………………………………………………………………….103

شکل 17-4: نمودار محوری میزان وفاداری مردم به حکومت 108
شکل 1-5:فرآیند مدیریت علوی 122
شکل 2-5: فرآیند تصمیم گیری علوی 123
شکل 3-5:پیوستار رهبری تناسبی 127

فصل اول
کلیات

1-1- مقدمه
ویژگی اجتماعی بودن از فطریات انسان است وتاریخ بشر بیانگر این است که انسان همیشه به صورت دسته جمعی زندگی می کرده است. زندگی اجتماعی، قدرتی نظم آفرین و قوانینی مورد پیروی همگان را می طلبد، تا در بستر قوانین و نظم اجتماعی، رشد و بالندگی و پیشرفت به سوی کمال حاصل شود. بنابراین یکی از ارکان زندگی اجتماعی، مدیریت و رهبری است. زیرا در اجتماع منافع و مقاصد افراد و سرنوشت اشخاص با یکدیگر ارتباط و اشتراک پیدا می کند؛ و به خاطر هر چه مطلوبتر این ارتباط و پایمال نشدن این حقوق، تعیین وظایف، معرفی حدود و رعایت حقوق ضرورت دارد، تا حق از باطل و کژی از راستی مشخص گردد. و از همین جا است که هماهنگی بین افرادو واحد های اجتماعی، هدایت بسوی هدف، نظارت بر ضوابط و ارزشیابی کارها، ضرورت مدیریت و رهبری را روشن می سازد. و در یک کلام می توان این ضرورت را چنین ترسیم کرد که در نظام اجتماعی، مدیریت، محور زندگی است.
مدیریت و رهبری از هر نوعی که باشد، از ریاست بانک ملت گرفته تا حکومت بر یک ملت، در کارآیی سازمان مربوطه و تحقق اهداف نقش مؤثر دارد. منتهی باید اذعان داشت که مدیر در تشکیلات خود، تنها تأثیراجرایی ندارد،بلکه هر حرکتی از حرکات او آثار مختلفی بر جای خواهد گذاشت. رفتار شایسته و برخورد نیک مدیر و رهبر با زیر دستان، نقش مهمی در ایجاد محبوبیت برای مدیر و جلب خشنودی عمومی دارد و بستر مناسبی برای رشد و تعالی اعضاء سازمان و تحقق اهداف آن فراهم می کند.
عدم مدیریت صحیح خود بزرگترین و سخت ترین مانع اجتماعی مردمان است و امیر المؤمنان علی(ع) نسبت به آن چنین هشدار داده است:
“نگرانی من از آن است که نا بخردان و نابکاران این امت زمامداری را بدست آرند، و مال خدا را دست به دست گردانند و بندگان او رابه بندگی و خدمت خود گیرند و با صالحان در پیکار باشند و فاسقان را یاران خود سازند” (نهج البلاغه، ترجمه دشتی، 1379، نامه62). امیر المؤمنین علی(ع) در تمام دوران حکومت خود تلاش نمود تا مبانی فکری مدیریت اسلامی و سیرت نیکوی آن را نشان دهد و در همین راه پذیرای هم? سختیها شد، چنانکه فرمود: “به خدا سوگند اگر شب را تا بامداد بر بستری از خار سخت بیدار به سر برم، و یا در غل و زنجیرها بسته و کشیده شوم، برایم محبوبتر است از اینکه خدا و رسولش را روز قیامت در حالی ملاقات کنم که به بعضی از بندگان ستم کرده و چیزی از اموال دنیا را غصب نموده باشم”(همان، کلام 224).
حضرت علی(ع) بر سر پیمان خود با خدا و مردم ایستاد و حکومت و مدیریت اسلامی را پاس داشت و شهادت آن حضرت نیز در همین راه بود.
نهج البلاغه، پس از قرآن کریم گرانبها ترین و

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید