پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد درمورد سوء مصرف مواد، بهداشت روان، کانون توجه

.جی هیلی کتاب درمان نامتعارف (1973) و روان درمانی خانواده (1976) را منتشر کرد .1989-1980 : عضویت AAMFT به 14000 عضو افزایش یافت . نظریه پردازان فمنیست ، به رهبری راشل هار-موستین- مفروضه های خانواده درمانی را به تدریج زیر سوال بردند .بخش روان شناسی خانواده در انجمن روان شناسی بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد درمورد گروه کنترل، تعارض نقش، زنان شاغل

واینر – دیویس (1989) نیز در باره کارهایشان با دشیزر گفتگو کردند .آنها عنوان می کنند که با به کار گیری اصولی که دیدگاه راه حل – محور کشف کرده و اتخاذ موضعی قوی در مقابل طلاق زود رس ، می توتن در بسیاری از مشکلات زناشویی غلبه کرد ( بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد درمورد تعارض نقش، زنان شاغل، درمان راه حل محور

4-1 یافته های توصیفی …………………………………………………………………………………………….4-2 یافته های استنباطی …………………………………………………………………………………………… فصل پنجم : بحث و تفسیر نتایج 5-1 بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………..5-2 محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………………..5-3 پیشنهادهای پژوهش ………………………………………………………………………………………….5-3-1 پیشنهادهای کاربردی …………………………………………………………………………………….5-3-2 پیشنهادهای پژوهشی ……………………………………………………………………………………. منابع منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………….منابع لاتین ……………………………………………………………………………………………………………پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………………..فهرست نمودارها نمودار 4-1 …………………………………………………………………………………………………………….نمودار 4-2 ……………………………………………………………………………………………………………نمودار 4-3 بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

منبع پایان نامه درمورد روش نمونهگیری، کارکنان زن، اسلام آباد غرب

شده است. در ادامه به ابزارهای اندازهگیری متغیرها، شاخصهای پایایی و روایی آنها و روش اجرا پرداخته شده است. و در پایان روشهای آماری تجزیه و تحلیل دادهها معرفی شدهاند تا مسیر دقیق فرآیند تحقیق تا حصول نتایج به خوبی پیگیری گردد. 3- 2- روش پژوهشپژوهش حاضر، با توجه به بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل