پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژه های سود سهام، انحلال شرکت، حسابرس مستقل، حقوق و دستمزد

کردند. در تحلیل آنها، یک سهام دار در برابر مدیران قرار دارد. یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کار گمار و کار گزاران تضاد منافع دارند. در این شرایط ، مدیران برای دستیابی به عایدی کوتاه مدت و متفرقه تحریک می شوند که منجر به کاهش ارزش بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل