پایان نامه ها

عهدنامه مالک اشتر

شکل 1-4 : نمودار محوری تقوا جدول 2-4 : خصوصیات شخصی لازم در مدیریت اسلامی (مقوله عدالت) گزاره مفهوم مقولهمقوله کلی 13- نسبت به خداوند و نسبت به مردم از جانب خود و از جانب افراد خاص خاندانت و از جانب رعایایی که به آنها علاقمندی انصاف به خرج ده بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

رفتار انسان، زبان عامه

: امیدوار بودن به آینده و امید دادن به عموم مردم و دست اندر کاران اداره جامعه. اصل پنجم : اعتراف به اشتباه یا کم کاری یا هر تقصیر و قصوری که ممکن است در عملکرد مدیریت پیش آید. اصل ششم : مراقبت پیگیر و مستمر مسئولان و مدیران درجه بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

علم اقتصاد، آغاز بحران

هایی را تولید می کنند. ویژگی منحصر به فرد دیدگاه سیستمی، نحوه ارتباط اجزاء با خود سیستم است. معمولاً سیستم ها را به سیستم های باز وبسته طبقه بندی کرده اند. منظور از سیستم بسته، سیستمی است که هیچ نوع انرژی ازمنابع خارجی دریافت نمی کند و هیچ نوع انرژی بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

عهدنامه مالک اشتر، نهج البلاغه

فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: کلیات 1 1-1- مقدمه 2 2-1- بیان مسأله 3 3-1- ضرورت تحقیق 4 4-1- هدف اصلی تحقیق 6 5-1- سؤالات تحقیق 6 فصل دوم : مبانی نظری 7 1-2- اندیشمندان مدیریت اسلامی 8 2-2- منابع‌ تحقیق‌ در مدیریت‌ اسلامی‌…………. …8 3-2- تعاریف مدیریت 8 بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع مقاله با موضوع روش نمونهگیری، کارکنان زن، اسلام آباد غرب

فصل، ابتدا روش پژوهش، جامعه آماری، نمونه و روش نمونهگیری توضیح داده شده است. در ادامه به ابزارهای اندازهگیری متغیرها، شاخصهای پایایی و روایی آنها و روش اجرا پرداخته شده است. و در پایان روشهای آماری تجزیه و تحلیل دادهها معرفی شدهاند تا مسیر دقیق فرآیند تحقیق تا حصول نتایج بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع مقاله با موضوع گروه کنترل، بهداشت روان، زنان شاغل

استفاده از رویکرد راه حل مدار بررسی شده است. تفاوت های قابل ملاحظه ای بین پیش آزمون – پس آزمون در خود سنجی اضطراب و مداخله مدیریت خشم گزارش شده است. مود84 (2000) نشان داد که درمان راه حل مدار مهارت های ارتباطی را افزایش می دهد، اما اثر آن بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع مقاله با موضوع درمان راه حل محور، مقابله با استرس

در این نوع درمان، تمرکز بر وری مسائلی است که احتمال تغییر در آنها وجود دارد نه به زمینه های سخت وغیر قابل تغییر ( اوهانلان و واینر دیویس 1989) به همین علت، مشاوره راه حل- محور به مشاوره امیدواری شهرت یافته است( ناتالی 1993) . تحقیقات نشان می دهد بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع مقاله با موضوع رویکرد، درمانی، تغییر

تکرار راخه حل های قدیمی غیر موثرشان باید چه کار کنند.پیام چکیدهدرمانگر مصاحبه کننده معمولا در اواخر جلسه درمانی پیام چکیده ای برای مراجع انشاء میکند که مشتمل بر چها عنصر است( لپچیک 2002)بازخورد آنچه که درمانگر طی جلسه درمانی شنیده استتعریف و تمجید در زمینه گام های مثبتی که بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع مقاله با موضوع درمان راه حل محور، سلامت روان

گشتالت بر نحوه ادراک آنان ازاین وجود تاکید می ورزد . فردریک ( فریتز ) پرلز با قبول تلویحات درمانی وجود گرایی به علاوه بسیاری از واژگان فنی روانشناسی گشتالت ، باعث و بانی جنبش گشتالت درمانی در ایالات متحده به شمار می آید .نقش درمانگر در گشتالت درمانی عبارت بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع مقاله با موضوع کارکرد خانواده، خانواده گسترده، آموزش خانواده

آموزشی هستند که برای پیشبرد و غنی کردن روابط بین افراد نزدیک و صمیمی مخصوصاً افراد خانواده طراحی شده اند . هدف برنامه افزایش رضایت روانشناختی و عاطفی موجود در روابط افراد نزدیک است .این برنامه ها رفاه شناختی عاطفی شرکت کنندگان را افزایش می دهد این برنامه ها بحث بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل