پایان نامه ها

منبع پایان نامه درباره حزب عدالت و توسعه، قانون اساسی، ماه پیشانی، اجتماعی و سیاسی

مذهب و جامعه رخ داد و سیستم سیاسی از تک حزبی به چند حزبی تغییر یافت و نخستین انتخابات آزاد در سال 1950 صورت گرفت. فضای نسبتاً دموکراتیکی در کشور به وجود آمد و از فشار بر روی نیروهای مذهبی بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها

منبع پایان نامه درباره اسلام گرایی، امپراطوری عثمانی، مشارکت سیاسی، جهان اسلام

نیز پایبند می باشند. موردی که در نحوه ی تعامل اسلام گرایان و برداشت آنان از اسلام سیاسی در کشور مالزی دیده می شود(العطاس، 1387).به مانند مورد ترکیه، با توجه به مؤلفه های مطرح شده در دیدگاه های فوق و بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها

منبع پایان نامه درباره اسلام گرایی، مشارکت سیاسی، روش قیاسی، ناسیونالیسم

را برای تقویت اسلام گرایی ترکیه ذکر می کند، 1- خیزش اسلامی در منطقه مقارن پیروزی انقلاب اسلامی و رشد حرکت های دینی در خاور میانه،2-کثرت گرایی و تعمیق دموکراسی یعنی گذار از صورت استبداد تک حزبی به دموکراسی چند بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها

منبع پایان نامه درباره اسلام گرایی، روشنفکران، اسلام سیاسی، اروپای غربی

اسلامی در خاورمیانه نشان داده است که این گروه ها مشارکت را به فعالیت های خشونت بار ترجیح داده اند، اما فقدان مشارکت سیاسی نه تنها به اسلام گرایان رادیکال فرصت عرض اندام می دهد بلکه اصولاً اقدام جمعی خشونت بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه درباره اضطراب اجتماعی، اختلال اضطراب اجتماعی، بیماران مبتلا، کودکان مبتلا

ساکین، 1999؛ بدلی، 2003؛ پوستما و کولک، 1993)، منعکس شده است. همچنین با نظر باجاج (2007) مبنی بر اینکه در اختلال لکنت، نقش مدار واجی حافظهی فعال مشهودتر است، همسو میباشد. با نتایج مروری مطالعهی منصوری و تهیدست (1391) نیز بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه درباره اضطراب اجتماعی، اختلال اضطراب اجتماعی، حافظه فعال، نظم جویی

معنی‌دار نشده است. بنابراین فرض همسانی واریانس‌های این نمره‌ها برقرار بود و استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیری این داده‌ها بلامانع است. با توجه به برابری حجم گروه‌ها، می‌توان عدم همگنی فراخنای فضایی مستقیم را نیز نادیده گرفت. یافته‌های این تحلیل بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه درباره نظم جویی، حافظه فعال، اختلال اضطراب اجتماعی، اضطراب اجتماعی

ش کردهاند.پرسشنامهی مشخصات جمعیت شناختی: اطلاعات مربوط به سن، جنس، سطح تحصیلات و سابقهی بیماری روانی یا جسمی و سابقهی فردی یا خانوادگی لکنت را شامل میشود و در مورد افراد مبتلا به لکنت علاوه بر این موارد شامل شاخصهای بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه درباره اضطراب اجتماعی، اختلال اضطراب اجتماعی، افراد مبتلا، نظم جویی

وجود اضطراب اجتماعی بهکار روند (کرایمات14، وانریکگهم15و وان دم-باگن16،2002؛ لو17و همکاران، 2012؛ منزیس، 1999). بهطور کلی از آنجا که مدلهای شناختی اضطراب اجتماعی فرض کردهاند فعالیت بالای هیجان و بدتنظیمی هیجان که ماهیت دقیق آن در افراد مبتلا به اختلال بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها

تحقیق رایگان با موضوع قانون مدنی، حقوق تجارت، حقوق مدنی، منابع حقوق

تجارت پس از قانون در درجه دوم، رسم و عادت تجارتی و مقررات صنفی است.244 برای نمونه در توثیق اسناد براتی مطابق عرف تجاری، تقریباً در تمامی نظام های حقوقی می باید با انجام ظهرنویسی بعنوان توثیق، سند براتی به بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها

تحقیق رایگان با موضوع اسناد تجاری، شرکت های سهامی، قانون مدنی، بورس اوراق بهادار

استرداد، سند وثیقه ای فاقد اعتبار، قدرت اجرایی بصورت سند ذمه ای را نیز از دست می دهد.مبحث سوم- مصادیق وثایق تجاری در نظام حقوقی ایران در معاملات تجاری، ابزارهای معاملاتی به گستره محدود اموال مادی محدود نیست؛ بلکه امروزه، بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل