ارتباط منطقی بین پزشک و داروساز در تجویز و مصرف منطقی دارو موثر است | اطلاعات دارویی

رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تاکید بر ضرورت پشتیبانی از تولیدات داخلی در کشور، اظهارنظر بعضی از کارشناسان رو در سرنوشت مصرف داروها موثر شمرد و اضافه کرد: البته…

ادامه خواندن
بستن منو