داخلی خواهد بود.
عامل ترابری چند نوعی (متصدی حمل و نقل مرکب) مطابق بند 2 ماده یک معاهده ژنو مصوب 1980 چنین تعریف شده است: «عامل حمل و نقل مرکب عبارت است از هر شخصی که به حساب خود و یا توسط شخص ثالث یک قرارداد حمل و نقل مرکب منعقد نموده، و مسئولیت اجرای آن را بر عهده میگیرد و بعنوان مامور یا نماینده فرستنده یا حمل کنندههای شرکت کننده در عملیات حمل و نقل مرکب عمل نمیکند» وظیفه عامل ترابری چند نوعی عبارت است از سازماندهی حمل و به مقصد رساندن کالا، نامبرده بعنوان طراح عملیات چند نوعی مسیر مناسب و حمل و نقل کننده مطمئن را انتخاب و عملیات را از ابتدا تا انتها کنترل و مراقبت میکند و ممکن است قسمتی از عملیات را رأساً انجام بدهد و چنانچه شخصاً نتواند عملیات را اداره نماید، توسط نمایندگان خود و با انعقاد قرارداد با شخص ثالث تداوم اجرای عمل کالا را ممکن میسازد.

عامل حمل و نقل مرکب در مقابل فرستنده تعهد به وسیله (عمل) دارد و تنها مخاطب مشتری بوده و تنها شخصی است که مسئولیت جابجایی کالا از مبدا تا مقصد را بر عهده دارد و مشتری نیز انتظار دارد که عامل حمل و نقل مرکب کالا را سالم و بدون تاخیر به مقصد برساند و درباره اینکه کالا از چه مسیری عبور میکند و یا بسته بندی کالا وسیله کدام کمپانی یا موسسه صورت میگیرد و یا اینکه تشریفات گمرکی و بیمهای کالا چگونه انجام میشود بی تفاوت است. لازم به یادآوری است که در حمل و نقل مرکب هر نوع تخلیه و بارگیری مجدد الزاماً بمعنی حمل و نقل مرکب نمیباشد زیرا ممکن است که کالا در مسیر حمل تخلیه و مجدداً بارگیری شود اما شیوه حمل و نقل (زمینی- دریائی- هوائی) تغییر نیابد. بنابراین مثلاً اگر کالا از مبدا تا مقصد به شیوه (زمینی – حمل با کامیون یا حمل با قطار) جابجا بشود و شیوه حمل تغییر نیابد و یا اینکه در مسیر راه تخلیه و بارگیری مجدد انجام نمیگیرد. چنین حملی، حمل و نقل مرکب نخواهد بود و برای چنین جابجائی بارنامه سراسری صادر میشود.
هدف از سند حمل و نقل مرکب آن است که یک سند «از آغاز تا انجام» باشد و نیاز به صدور اسناد جداگانه برای هر مرحله از حمل و نقل مرکب (چند نوعی- چند کیفیتی) را برطرف سازد.
سند حمل کالا، محل دریافت و در اختیار گرفتن کالا و محل تحویل را نشان میدهد و عامل حمل و نقل مرکب مسئولیت کامل اجرای حمل و نقل مرکب و نیز گم شدن، خسارت دیدن کالا را در طول تمام مدت حمل و نقل مرکب میپذیرد.
نظر به اینکه در حقوق ایران تاسیسی بنام حمل و نقل مرکب صراحتاً پیش بینی نگردیده است و هرچند بعضی از حقوقدانان عقیده دارند که این تاسیس را میتوان از ماده 388 قانون تجارت استنباط نمود زیرا ماده مرقوم مقرر میدارد متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده است اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل کرده باشد و یا حمل کننده دیگری را مامور کرده باشد بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقل که از جانب او مامور شده است محفوظ است و ماده مذکور شامل عامل حمل و نقل مرکب نیز میگردد، معهذا موسسات حمل و نقل داخلی که تمایل به انجام خدمات چند نوعی (حمل و نقل مرکب) دارند، به تقلید از بارنامههای صادره از طرف شرکتهای حمل و نقل خارجی تحت عناوین و اصطلاحات (واسطه های ترابری) که در کشورهای اروپائی معمول است مبادرت به عملیات حمل و نقل چند نوعی مینمایند. در این روش حمل بارنامه بعنوان رسید تحویل کالا از طرف عامل ترابری چند نوعی صادر میشود که ویژگیها و مشخصات کامل کالا در آن درج شده است و سندی است که در ابتدای حمل کالا توسط عامل ترابری چند نوعی صادر میشود و دارای کلیه مزایای مترتب بر مدارک ترابری سنتی بوده و سند مالکیت کالا به حساب میآید.
در قوانین تجاری ماده صریحی که صدور بارنامه را بصورت قابل انتقال تجویز یا منع کرده باشد ملاحظه نمیشود ولی ماده 61 قانون دریائی ایران مصوب 1343 مقرر میدارد بارنامه دریائی ممکن است مانند چک به نام شخص معین یا حامل یا به حواله کرد صادر گردد علیهذا بنظر میرسد که این ماده مجوز حق انتقال مالکیت از طریق ظهرنویسی بارنامه دریایی میباشد، عرف تجاری موجود نیز این نظریه را تایید مینماید.
امروز در حمل و نقل مرکب بیشتر از کانتینر استفاده میشود مثلاً اگر قرار باشد که کالائی از سه مرحله حمل و نقل عبور کند یعنی ابتدا از طریق زمین و بعداً از طریق دریا و مجدداً از طریق زمین جابجا شود،حمل کالا در داخل کانتینر از نظر کار مادی و هزینه جابجا کردن آنها از یک وسیله حمل و نقل به وسیله دیگر مقرون به صرفه خواهد شد و بخصوص از خطر احتمال پسرفت رفتن یک یا چند بسته در امان خواهد بود.
بند سوم: حمل و نقل به روش کریر- ترانس شیپمنت

الف) کریر


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شرکت یا موسسه یا بنگاهی که طرف قرارداد فورواردر قرار میگیرد کریر محسوب میشود و موظف است در مسیر حملی که در حوزه وی قرار دارد و همچنین با توجه به وسیله حملی که در اختیار دارد راه نامه CMR به نفع فورواردر صادر نماید. بنابراین کریر تشکیلاتی است که با در اختیار داشتن وسائل حمل، عمل جابجایی کالا را در بخش مشخص شدهای از مسیر حمل انجام میدهد.کریرها برای جابجائی کالا از یکی از وسایل حمل نظیر کشتی، راه آهن، یا کامیون و یا ترکیبی از آنها استفاده مینمایند (بند (ب) آئین نامه تاسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا مصوب 1377).
کریر اساساً باید از مقررات بین المللی وسیله حمل مطلع باشد مثلاً درباره کامیون مقررات CMR و TIR و در مورد راه آهن از مقررات CIM و درباره هواپیما از مقررات IATA و همچنین از مقررات گمرکی و ترانزیتی در طول مسیر حمل مورد نظر مطلع باشد و بنابراین وظایف کریر عبارت است از تدارک و راه اندازی وسیله حمل، مطابق مقررات بین المللی مربوط و انتخاب سایر عوامل ذیمدخل در امر حمل نظیر راننده کامیون. در حملهای ساده نظیر حمل یک محموله با کامیون نقش فورواردر و کریر آنچنان با یکدیگر نزدیک است که گوئی هر دو یک عمل را انجام میدهند لیکن در جابجائی محمولات بزرگ که از چند نوع وسیله نقلیه استفاده میشود نقش جداگانه هر یک از فورواردر و کریر روشن میشود بدین معنی که برای حمل یک محموله از انبار فروشنده تا انبار خریدار و یا گمرک مقصد بایستی قسمتی از مسیر با یک وسیله حمل و قسمتی دیگر با وسیله دیگری حمل شود، که در چنین مواردی عقد قراردادهای جداگانه با کریرهای مختلف، عمل فورواردر و تفاوت آن با کریر را روشن و مشخص میسازد و تفاوت دیگر فورواردر و کریر در آن است که در بارنامهای که توسط فورواردر صادر میشود فورواردر در طرف قرارداد با خریدار یا فروشنده است ولو اینکه هنوز کالا حمل نشده باشد. فورواردری که از طریق انعقاد قرارداد، از وسایل نقلیه حمل و نقل شرکتهای دیگر استفاده میکند مسئولیت کل مسیر را عهده دار است، در صورتیکه کریر صاحب وسیله حمل و نقل میباشد و بارنامه یا راه نامهای را صادر میکند که طرف قرارداد در آن فورواردر میباشد و کاری با فروشنده و خریدار ندارد و همانطوریکه گفته شد در قبال فورواردر فقط مسئولیت مسیری را دارد که در حوزه عمل او قرار دارد.
با توجه بمراتب فوق میتوان گفت که در عملیات پیچیده حمل و نقل، بارنامه دارای نقش تعیین کننده میباشد و بسته به آنکه فورواردر و یا کریر صادر کرده باشد مسیر جداگانه و متفاوت دارد. بارنامه اصلی سراسری یا مرکب که از طرف فوروارد صادر میشود عملیات انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار را ممکن میسازد در نهایت بین دو قطب حرکت میکند ولی بارنامه صادره بوسیله کریرها گردشی در درون سیستم حمل و نقل دارد و یکی از حلقههای مسیر حمل را مشخص میسازد.
با توجه باینکه امروزه فورواردر از جایگاه مهمی در امر حمل و نقل برخوردار است و حدود 75% انتقال کالاهای عمومی بوسیله فورواردر انجام میشود علیهذا کریرها نیز که طرف قرارداد با فورواردرها در حمل مسیر مشخص و معین میباشند، دارای اهمیت بوده و نقش موثری در عملیات حمل و نقل دارند.
لازم به توضیح است که از آنجائیکه موسسه صادر کننده و ضامن «کارنه تیر» پاسخگوی بی ترتیبیها و مغایرتهای مکشوفه در گمرکات مسیر و در نتیجه مطالبات گمرکهای کشورهای مختلف میباشند علیهذا از شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایرانی (کریر) ضمانت نامههائی متناسب با م


دیدگاهتان را بنویسید