پایان نامه ها و مقالات

منابع مقاله حقوق درمورد شرکت حمل و نقل

مواد 377 تا 393 قانون تجارت حاکم بر حمل و نقل اشیاء بوده و شامل حمل و نقل اشخاص یا مسافر نمی گردد به علت اینکه : 1- نص صریح ماده 377 قانون تجارت دلالت بر حمل اشیاء دارد و ذکری از مسافر نشده است. 2- هیچ گونه اماره یا بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع مقاله حقوق درمورد مقررات بین المللی

داخلی خواهد بود. عامل ترابری چند نوعی (متصدی حمل و نقل مرکب) مطابق بند 2 ماده یک معاهده ژنو مصوب 1980 چنین تعریف شده است: «عامل حمل و نقل مرکب عبارت است از هر شخصی که به حساب خود و یا توسط شخص ثالث یک قرارداد حمل و نقل مرکب بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع مقاله حقوق درمورد ادله الکترونیکی

جلوگیری کند و الا ضامن است متصدی حمل و نقل بر اساس همین قاعده مکلف به حفظ و نگهداری مال و رساندن آن به دست مالک می باشد. لذا بر اساس همان قانون متصدی حمل و نقل مانند هر امین دیگری مقصر به شمار نمی رود و اصل این است بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع مقاله حقوق درمورد مسئولیت قراردادی

عدم اجراء، تاخیر در اجراء، اجرای ناقص یا اجرای غیر منطبق با تعهدی که ضمن عقدی از عقود به عهده گرفته، بر اساس قانون بر او تحمیل می شود. برخی حقوق دانان در تعریف مسئولیت قراردادی گفته اند: مسئولیت قراردادی وطیفه ای است که در اثر تخلف از انجام تعهد بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع مقاله حقوق درمورد مسئولیت قراردادی

مدیون صنعت مذکور میباشد و در سالهای اخیر در ضمن حقوق بین الملل خصوصی تدریس میشد به صورت رشته مستقلی در دانشگاهها تدریس میشود. امروزه حمل و نقل ثابت کرده است که یکی از قابل تطبیق ترین و انعطاف پذیرترین و ظرفیت پذیرترین و متنوع ترین خدمات است و پایه بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع مقاله حقوق درمورد قرارداد الکترونیکی

سیستم اطلاعاتی مخاطب، چنین فرض میشود که پیام وصول شده است.ب) کنوانسیون 2005 سازمان ملل متحدآنسیترال در عهدنامه 2005 ملاک خود را در تعیین ملاک و معیار زمان ارسال داده پیام اندکی تغییر میدهد. در بند یک ماده 10 عهدنامه مقرر شده است: «زمان ارسال ارتباط الکترونیکی هنگامی است که بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع مقاله حقوق درمورد تجارت الکترونیک

قانون نمونه آنسیترال و به تبع آن قوانین تجارت الکترونیک کشورها، من جمله قانون ایران حکم خاصی ارائه ننموده و این قبیل امور را به قواعد عمومی ارجاع دادهاند. لذا میتوان گفت که در هر مورد باید دید قانون حاکم بر قرارداد چه سیستمی را قبول کرده است. و باید بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع مقاله حقوق درمورد تجارت الکترونیکی

«قبول» و به تبع آن زمان و مکان وقوع عقد وجود دارد، برخی اعلان قبول، گروهی ارسال نامه قبولی، دسته ای وصول نامه به مخاطب و سرانجام عده ای آگاهی مخاطب از مفاد نامه را شرط تاثیر «قبول» دانسته اند.در قراردادهایی که از طریق سیستم های الکترونیکی منعقد می شوند. بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ تحقیق : پیشگیری از قاچاق

زنان و کودکان برای روسپیگری مصوب سال 2002 کاتماندو می باشد.در بند 3 ماده اول مقرر شده است: قاچاق عبارت است از انتقال و خرید و فروش زنان و کودکان در داخل و خارج کشورها برای بهره کشی یا استفاده از پول و سایر مزایا،اعم از این که با رضایت بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل