پایان نامه ها و مقالات

منبع تحقیق با موضوع عوامل اجتماعی

79ر0+29ر0-32ر0- 23ر0-82ر0+58ر0- 40ر0-53ر0-83ر0+ مأخذ : ( کی نیا 572:1388) معهذا انتقادات تندی نسبت به طبقه‌بندی شلدن نشده است و به نتیجه تحقیقات او بیش از سایر طبقه‌بندیها اعتماد دارند. «بنا به گفته پرفسور استفانی(56)، شلدن یک نظریه جزمی درباره تبهکاری و خصوصیات جسمانی ابراز نکرد وی کوشید با محاسبه آماری بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منبع تحقیق با موضوع نیا،

ما، تجدید حیات انسان وحشی بی سرو سامان اولیه است؛ او را از علائم آناتومیک و نشانه‌های مربوط به سیماشناسی، زیست شناسی و فیزیولوژی می‌توان شناخت. به همین جهت مردی که متمایل به هتک ناموس است (اگر ابله نباشد) از درازی گوشها، کوفتگی جمجمه – چشمان کج و خیلی برجسته، بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منبع تحقیق با موضوع عوامل اجتماعی

فردی در الگوهای واکنشی در میان نوزادان به وسیله توماس، چس، برچ، هرتزیگ، و کورن (1963) انجام گرفته است. هدف این محققان، کشف این نکته بود که تفاوتهای موجود در نوزادان از نظر الگوهای واکنشی تا چه اندازه در جریان گذشت زمان دارای ثبات است (یعنی درسنین بالاتر نیز قابل بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منبع تحقیق با موضوع نیازهای روانی

ارائه می‌شود.تا کنون تعاریف متعدد و مختلفی از شخصیت ارائه شده که هیچکدام از آنها به عنوان تعریفی واحد و مورد اتفاق از طرف روانشناسان پذیرفته نشده است. در آغاز کار ضرورت ایجاب می‌کند از شخصیت تعریفی به عمل آید. درباره شخصیت بر حسب نظرهای مختلف در روان شناسی تعاریف بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل